Trainingsstal Starnmeer

Lessen Westernrijden, Training, Verkoop, Pensionstalling, Veulen opfok. Trainer Evelien Geerlof:

06-20897367

Al Reklame Montage

Neon, Led, Lichtreklame, Bouwborden, Geveldoeken, Banners, Bewegwijzering, Steigerdoeken, Snelwegmasten.

06-20137625

www.alreklamemontage.nl

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Regio NOORD-HOLLAND

Regelingen en richtlijnen Selectiewedstrijden en Kampioenschappen Regio

Noord-Holland indoorseizoen- en oudoorseizoen 2017 2018

1. Algemeen

Dit document beschrijft de regelingen en richtlijnen van de selectiemethode

voor deelname aan de indoor kampioenschappen dressuur de paarden en

pony’s van de Regio Noord-Holland.

Deze regelingen en richtlijnen zijn de

uitkomst van het overleg tussen Regiobestuur van de Regio Noord-Holland en

de vier Kringbesturen van de Regio Noord-Holland.

Voor de Outdoorkampioenschappen 2018 zal dezelfde procedure gevolgd

worden. Hier zal een apart protocol voor worden geschreven. Dit om het

overzichtelijk te houden en data niet door elkaar te halen.

2. Doorlooptijd

Deze regelingen en richtlijnen hebben betrekking op de selectiewedstrijden

van de Indoorkampioenschappen 2017-2018.

In maart 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden over de selectiewedstrijden

van het indoorseizoen met het Regiobestuur en de Kringbesturen. Het

Regiobestuur zal deze vergadering opnemen in de jaarplanning vergaderingen

2018.

3. Vereisten om aan de Kampioenschappen te mogen deelnemen.

De procedure van selecteren voor de Indoorkampioenschappen zijn zowel voor

de paarden als de pony’s gelijk. Om op de Indoorkampioenschappen mee te

kunnen rijden moet een combinatie aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een combinatie moet:

 drie maal een percentage hebben gereden van minimaal 62% (voor de

klassen B t/m M is dat gemiddeld 186 punten, voor de klasse Z1 en Z2 is dat

gemiddeld 210,8 punten en voor de klasse ZZ-Licht gemiddeld 217 punten) of

 Eenmaal een percentage hebben gereden van minimaal 66% (voor de klassen

B t/m M is dat gemiddeld 198 punten, voor de klasse Z1 en Z2 is dat gemiddeld

224,4 punten en voor de klasse ZZ-Licht gemiddeld 231 punten).

Op de Regiokampioenschappen zal geen limiet aan het aantal te starten

combinaties zijn. Als een combinatie aan één van de twee bovengenoemde

vereisten voldoet kan hij/zij zich inschrijven voor de Regiokampioenschappen.

4. Hoe werkt de selectieprocedure?

 De selectieperiode voor het indoorseizoen loopt van 14 oktober 2017 tot en

met 14 januari 2018.

 Per categorie en rubriek zullen er vijf selectiewedstrijden worden

georganiseerd.

 Het Regiobestuur zorgt dat de wedstrijden gelijkmatig over de regio worden

verdeeld.

 Een rubriek mag niet meer dan 32 starts bedragen. Indien er meer

combinaties zich inschrijven zal de rubriek gesplitst moeten worden.

 Per wedstrijd zal er één proef meetellen voor het bepalen van de plaatsing.

De organiserende sportaanbieder mag twee proeven uitschrijven mits het

programma dit toestaat. In dat geval zal de eerste proef van de desbetreffende

maand meetellen voor de

selectieprocedure (zie dressuurproevenboekje pagina 8 en 9). Voor de Z2 en

het ZZ-Licht is de organiserende sportaanbieder vrij om als tweede proef een

kür op muziek uit te schrijven. Deze telt echter niet mee voor de

selectieprocedure.

 Een combinatie mag tijdens de selectieperiode promoveren. Echter moet

hij/zij in de nieuwe klasse wel aan de vereisten voldoen van drie maal een

score te rijden van minimaal 62% of eenmaal een score te rijden van minimaal

66% zie artikel 3.

 Men schrijft zich in voor de selectiewedstrijden via Mijn KNHS.

 De organiserende sportaanbieder moet naast de gebruikelijke aanlevering

van de uitslagen aan de KNHS tevens de uitslagen binnen 24 uur doorsturen

aan het wedstrijdsecretariaat van de Regio.

 De regio zal trachten de uitslagen tevens op de website van de regio te

publiceren.

 De afgevaardigden schrijven zich zelf via “Mijn KNHS” voor het

regiokampioenschap. De sluiting van de inschrijving staat vermeld in het

vraagprogramma van de Kampioenschappen die op de website van de Regio

Noord-Holland en op de website van de KNHS wordt gepubliceerd.

 De organiserende sportaanbieder is vrij om officials te benaderen. Het

streven is wel om officials buiten de kring uit te nodigen.

 Een official mag maar een keer op de selectiewedstrijden dezelfde rubriek

en/of categorie beoordelen. Officials zullen daarom zo spoedig mogelijk door

de organiserende sportaanbieder bekend gemaakt moeten worden bij het

Regiobestuur. Zij zullen bijhouden of aan deze vereiste wordt voldaan.

 Ponyrubrieken moeten in zijn geheel per rubriek en categorie op één dag

verreden worden. Dit betekent bijvoorbeeld Klasse B categorie A t/m E.

5. Data selectiewedstrijden en indoorkampioenschappen 2017-2018 pony’s:

De data selectiewedstrijden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De kampioenschappen zullen verreden worden in het weekend van 3 en 4

februari 2018. Meer informatie zal later volgen.

6. Data selectiewedstrijden en indoorkampioenschappen 2017-2018 paarden:

De data selectiewedstrijden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De kampioenschappen zullen verreden worden in het weekend van 9 t/m 11

februari 2018. Meer informatie zal later volgen.

7. Indoor kampioenschappen 2018

 Alle deelnemers die aan de selectiecriteria zoals in artikel 3 en 4 is

beschreven hebben voldaan mogen aan de Indoor kampioenschappen

deelnemen.

 De controle zal door het Regiobestuur uitgevoerd worden. Tevens zal er een

lijst met combinaties worden gepubliceerd die hiervoor in aanmerking komen.

 Deelnemers moeten zich direct via Mijn KNHS opgeven bij de organiserende

sportaanbieder als men aan de criteria heeft voldaan. Uiterlijk de dinsdag na

de laatste selectiewedstrijd (weekend van 14 januari 2018) moet men zich

hebben ingeschreven.

 De behaalde resultaten van de selectiewedstrijden zullen niet worden

meegenomen naar de kampioenschappen.

 Op de kampioenschappen zal er voor de paarden klassen B t/m Z1 en pony’s

klassen B t/m Z2 categorie C één proef verreden worden.

 Voor de paarden klassen Z2 en ZZ-Licht zal eerst een klassieke proef verreden

worden. De beste 15 combinaties van beide klasse paarden rijden daarna de

kür op muziek. Beide proeven tellen mee voor het kampioenschap.

 De pony’s klasse Z2 categorie D en E zullen zowel een klassieke proef als de

kür op muziek rijden. Beide proeven tellen mee voor het kampioenschap.

 De regiokampioenschappen worden verreden conform het vraagprogramma

dat door de regio in samenwerking met de organiserende sportaanbieder is

opgesteld.

 Het vraagprogramma van de indoor kampioenschappen zal tijdig op de

diverse websites (Regio Noord-Holland, KNHS) worden gepubliceerd.

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk of zij in een bepaalde klasse mogen

starten. Indien men onrechtmatig is gestart op het regiokampioenschap dient

een eventuele behaalde titel en bijbehorende prijs te worden ingeleverd.

Daarnaast kan er door de KNHS een administratieve heffing worden opgelegd.       Het clubblad, één PK

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

 

55ste jaargang nr. 2 - april 2019 

 

Wij maken geen gebruik van Cookies

 

Rijvereniging STERNÉO met ponyafdeling te Starnmeer

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie


 

Algemeen secretariaat: Caroline Kroon - Marrees, Middelweg 36,

1488AL, Starnmeer 

Tel 06-18043360

E-mail : marrees@zonnet.nl

 

Wedstrijdsecr.Paarden& Pony’s  Monique Beerepoot

        Email:   monique.lars@planet.nl                    

                                         

Redactie  1PK: Liesbeth van Petten-Marrees

        E-mail:            vanpetten@hetnet.nl

                                                                                                                                           

Webpagina: http://sterneo.nl/            

             

  • Mail naar webpagina en voor het sturen van foto's of grote bestanden:  lieswols@gmail.com

Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen bij onze vereniging, wat wij

natuurlijk niet hopen, moet U dat schriftelijk doen voor 1 november bij  het algemeen secretariaat / Caroline Kroon-Marrees.

Zie hierboven voor het adres.

  

 _U_i_t_ _h_e_t_ _B_e_s_t_u_u_r

Beste leden,

April, het Groene seizoen begint weer!

Twee leden hebben een nieuwe pony; Mandy rijdt nu op Sterre en Eline rijdt op Benchi. Heel veel plezier meiden met jullie b_e_a_u_t_y_’s_!

We hebben als bestuur alweer leuke activiteiten bedacht voor het komende jaar; maar als u ook een leuk idee heeft, kom dat dan gerust vertellen tijdens onze ledenvergadering op 17 april!

De datum voor het ponykamp is gewijzigd naar: 29 en 30 juni. Dit i.v.m. de Kermis Starnmeer/ Spijkerboor. Het kamp is op De Woude, bij de familie Hos.

Onze instructrice bij de pony’s, Nikkie, is in verwachting en zal daarom dit seizoen geen les geven. Carolien Beemsterboer heeft aangegeven geen les meer te gaan geven omdat ze het op dit moment te druk heeft met haar gezin en haar werk. Dit vinden wij jammer. Britt Bos zal nu de woensdagavonden opvullen!

We wensen iedereen weer een gezellig en sportief 2019 toe!

Het Bestuur.

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:

23 maart Bixie wedstrijd Middenbeemster


17 april Ledenvergadering in brandweerkazerne Spijkerboor


6 april Eerste buitentraining


13 april Paaseieren zoeken


5 mei Bannetocht (kan ook op je pony)


26 mei bezoek Paardenkamp Soest


22 en 23 juni Kringwedstrijd Sternéo


6-7 juli mini-ponykamp De Woude


29 en 30 juni Mini-Ponykamp De Woude


27 juli Bixie wedstrijd Middenbeemster (+springen)


 

 


Zondag 26 mei gaan we naar Soest. We vertrekken om 10 uur vanaf Brenda Nelis. Opgeven hiervoor kan bij Brenda: marco-brenda@hetnet.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Spijkerboor. 

Agenda 

1) Opening 

2) Notulen van de voorgaande vergadering 

3) Ingekomen stukken en mededelingen 

4) Jaarverslag secretaresse 

5) Jaarverslag penningmeester 

7a) Verslag kascommissie: Ied Andrea- van Delden en Marijke Meijns-Marrees 

7b) Benoeming voor tweede jaar kascommissielid (Marijke Meijns-Marrees) en reserve kascommissielid 

8) Jubilea (Mw. A. Bakker-Vermeulen en M. van der Krogt- van Beek) 

PAUZE - Onze penningmeester zit gereed om de contributie van 2019 in 

ontvangst te nemen. 

9) Agenda ledenvergadering Regio NH 

10) Opheffen Kring Midden - update 

11) Ideeën zomerprogramma 

12) Rondvraag 

13) Bestuursleden 

- Volgens rooster aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden: Diet Stam- Hoek en Liesbeth van Petten-Marrees 

14) Sluiting 


Hallo allemaal!

Ik ben Arwen Kaak, ik ben 8 jaar en woon in Alkmaar.

Sinds juli 2018 ben ik lid van de rijvereniging Sterneo in Starnmeer.

Soms rij ik op Nick maar meestal op Jolly. Het zijn echt mijn lievelingspony's en ze zijn zo lief!

Met mijn vriendinnetje Michelle speel ik graag en samen rijden en spelen we elke week met Nicki en Jolly en dat vind ik heel gezellig!

Met de pony"s op de dijk rijden en springe vind ik het allerleukste. Meedoen met de sinterklaasintocht, wedstrijdjes doen, verkleden met de pony's en ze pimpen zijn allemaal leuke dingen maar ook ze verzorgen en met ze knuffelen Regen, hagel, wind …Niets houd mij tegen om niet te rijden!!

Ik ben heel benieuwd welke leuke avonturen ik nog meer allemaal ga beleven!

Liefs Arwen

Voor de laatste nieuwtjes ed, kijk dan even hier:


http://spijkerboor.blogspot.nl


ook voor de vaartijden van Jan HopEerst reed ik op Alex en sinds september op Isabel.

Het gaat al heel goed.

Isabel en ik rijden graag een rondje polder. Meestal met Liesbeth of Marit.

Rosanne   🦄 

        Adverteerders met een eigen site kun je bezoeken door middel van op de

         advertentie te klikken.

De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start!

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Waterland en Omstreken hun stem uitbrengen op de vereniging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging en/of stichting ontvangt.

Leden krijgen per post een unieke code met een link naar de stemsite. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen en mag daarvan maximaal 2 stemmen per vereniging/stichting uitbrengen.

De stemperiode loopt van dinsdag 23 april t/m maandag 14 mei 2019. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. Het is dus belangrijk zo veel mogelijk stemmen te verwerven. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen!

We hopen op een leuk bedrag voor Sternéo; we willen graag het dak van ons clubhuis vernieuwen. En het hek bijn de entree is verzakt, dus deze willen opnieuw plaatsen.

Dus allemaal STEMMEN op Rijvereniging STERNÉO!!!!!!Vanaf woensdag 1 mei trainen we ook op woensdagmiddag.

Van 15.00 uur tot 15.45 uur. Dan zullen Maaike of Tonia les geven. Evt. vallen Brenda of Liesbeth voor hen in, wanneer ze niet kunnen.


ACTIVITEITEN LIJST 2019.

Net als andere jaren laten we onze leden weten, wanneer zij op het clubveld verwacht worden, om ons te helpen met de voorbereidingen of kantinedienst tijdens de clubwedstrijd, cross, en kringwedstrijd.

Ben je ergens ingedeeld, maar kan je echt niet, ruil dan met iemand of regel zelf iemand anders en geef dit door. Of ben je niet ingedeeld en wil je heel graag ergens mee helpen neem dan ookcontact met ons op.

Wij verwachten de hulp van de volgende leden of ouders bij de volgende activiteiten:

VRIJDAG 21 JUNI: VOORBEREIDING KRINGWEDSTRIJD

Aanvang 19.00 uur

Consumptietent inkopen: Alie Luitjes.

Appeltaart bakken: Alie Jongejans

Dressuurbaan uitzetten, schoonmaken clubhok: Patricia Jongejans, Arwen Kaak, Marit Slooten. De organiserende bestuursleden zullen ook aanwezig zijn.

Zaterdag 22 JUNI:  BIXIEWEDSTRIJD

Aanvang: 9.30 uur

Consumptietent: Ied Andrea en Eline Meijns

Schrijfster: Marit Slooten

ZONDAG 23 JUNI: DRESSUUR PAARDEN/ PONY’S

Aanvang: 9.30 uur

Consumptietent: Alie Luitjes en Sanne Kort

Schrijfster ochtend: EmmyWouda              Schrijfster middag:Mariska van Tol

ZATERDAG 14SEPTEMBER: VOORBEREIDING CLUBWEDSTRIJD aanvang 10.30 uur

Consumptietent inkopen: Alie Luitjes.

Appeltaart bakken: Agaath Marrees

Dressuurbanen uitzetten, schoonmaken en opruimen clubhok enz,:

Nienke Hos, Nienke Meijns, Noelle Al, Anouk Nelis en bestuursleden.

ZONDAG 15SEPTEMBER: CLUBWEDSTRIJD.

Aanvang: 9.30 uur

Consumptietent: Alie Luitjes en Masja Al.

Verder verwachten wij de hulp van aanwezige ouders en leden bij het opruimen.

ZATERDAG 28SEPTEMBER: VOORBEREIDING CLUBCROSS aanvang 10.30 uur

Consumptietent inkopen: Alie Luitjes

Voorbereidingen clubcross, bouw parcours enz ; Marit Slooten, Rosanne Clemens, Arwen kaak, Lisanna Schuurman, Maaike Wouda, Janna Wouda, Anja Andrea, Jackie van Tiel en de organiserende bestuursleden.

ZONDAG 29SEPTEMBER:  CLUBCROSS en SPRINGEN

Aanvang 10.00 uur

Consumptietent: Alie Luitjes en Brenda Jongejans.

Posten:

Verder verwachten wij deze dag de hulp van ouders en leden bij het opruimen

Bij voorbaat dankvoor jullie medewerking.

het Bestuur

Voor veranderingen of vragen:  Liesbeth van Petten: 06-25496164


Jaarverslag 2017


Het bestuur

Het bestuur is in 2017 veranderd. Jose de Jong heeft na de voorjaarsvergadering afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur gaat met zes leden verder. Het bestuur bestond uit:

Voorzitter: Conchita Nat-Teijmant

Vice-voorzitter: Liesbeth van Petten-Marrees

Penningmeester: Diet Stam-Hoek

2e Penningmeester: Brenda van der Ven

Secretaresse: Caroline Kroon-Marrees

Wedstrijdsecretariaat: Monique Beerepoot

Het algemeen bestuurslid was: Jose de Jong

Afgevaardigde naar de Spijkerboorder Gemeenschap is Monique Beerepoot, als reserve: Brenda van der Ven.

Er werd dit jaar 7 keer vergaderd.

Instructie en training

De instructie bij de pony’s in 2017 was: Brenda van der Ven, Conchita Nat- Teijmant, Jessica Kranendonk en Maaike Wouda, op woensdag ook Carolien Beemsterboer en Britt Bos. De instructie bij de paarden in 2017 was: Conchita Nat-Teijmant, Carolien Beemsterboer, Jessica Kranendonk en Britt Bos.


Vanaf december 2016 hebben er 2 grote pony/paardengroepen bij de Zaanse Ruiters in Wormerveer getraind op zaterdagochtend.

Op 6 maandagavonden in 2017 was er weer gelegenheid om zes springlessen te volgen van Ronald Tichelaar.


De leden

Het totaal aantal leden is op 31 december 2017: een dieptepunt van 9 ponyleden, 18 paardenleden en 40 niet-rijdende leden (steunend lid).

Bij de ponyafdeling konden we dit jaar verwelkomen: Noelle Al, Nienke Meijns, Rosanne Clemens, Janna Wouda en Lisanna Schuurman.

Bij de paarden konden we dit jaar geen nieuwe leden verwelkomen.

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: Amy Anepool, Melissa Boon, Remco Nelis, Alex van Petten, Mila Schavemaker en Jurre Meijns.

Clubblad/1 PK


Het clubblad werd in 2017 ook weer uitgebracht. Het clubblad wordt voornamelijk digitaal bij de leden “bezorgd”. De overige bezorging neemt Diet voor haar rekening.

In juni is het ‘mei-krantje’ ook bij de donateurs bezorgd. Het redactioneel was in handen van de voorzitter, Conchita en vicevoorzitter Liesbeth van Petten. Onze website is dit jaar bijgehouden door Liesbeth van Heemst- Wols van der Wel. (www.sterneo.nl). Lies heeft aangegeven dat wanneer er een enthousiast persoon wordt gevonden, zij graag het stokje wil overdragen. Het bestuur gaat nadenken over een goede vervanger van Lies.


Kantine

Door de verhuizing van Karin Koopman en Melissa Boon, hebben we Karin met een bos bloemen bedankt voor haar inzet in de kantine de afgelopen jaren. Karin heeft het stokje overgedragen aan Alie Luitjes, Alie ontfermde zich dit jaar ook al over de in- en verkoop van warme broodjes.


Vernieuwingen

Dit jaar zijn de kozijnen van het clubhok vervangen door Cor Leegwater. Ook heeft hij een dakgoot bevestigd zodat de kozijnen minder last hebben van de regen. De kozijnen zijn geschilderd door Diet.

De rode waterpomp is verkocht en hiervoor hebben we 750,00 ontvangen. Er is namelijk een nieuwe, gebruiksvriendelijke sproei installatie aangeschaft en gemonteerd door Ton van Petten.

Door een financiële donatie van €1.000 euro vanuit de actie Wensboom van de Rabobank was het mogelijk om een nieuwe ‘Rabobank hindernis’ aan te schaffen.

De ponykar is dit jaar opgeknapt en geschilderd door de familie Wouda.

Allen bedankt voor jullie inzet!


Januari

Geen bijzonderheden.


Februari

Op 12 februari 2017 zijn er 12 ponyruiters naar het zwembad geweest als beloning voor het verkopen van de Grote Clubactieloten. Mandy, Alex en Eline kregen een zak snoep omdat zij de meeste loten hadden verkocht.


Maart

Op 18 maart 2017 zijn er 12 paardenleden naar restaurant Boss geweest om gezellig met elkaar te eten.


April

In april 2017 zijn de eerste buitentrainingen gestart en werden er paaseieren gezocht. Ook werd de trainingsbeker van 2016 uitgereikt door Conchita, deze werd voor de tweede keer achtereen gewonnen door Mandy Nelis. Mandy was heel trots, want zij mag de beker houden.

Op 19 april 2017 werd de ledenvergadering gehouden in het Heerenhuis te Spijkerboor. Er was een matige opkomst, maar er werden leuke ideeën geopperd voor het zomerprogramma.


Mei

Dit jaar heeft het bestuur voor het eerst moeten besluiten om het ponykamp niet door te laten gaan. Er waren dit jaar te weinig ponyruiters om een volwaardig ponykamp te kunnen organiseren.

Op 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, zijn de leden met hun pony’s en paarden naar het Amsterdamse bos geweest. Het was een zonnige warme dag, maar erg gezellig. De lunch was goed geregeld door Karin Koopman en Marijke Meijns.

Na deze dag is er gebarbecued op het clubveld en zijn een aantal enthousiaste ponyleden voor 1 nachtje in een echte tipitent op het clubveld blijven ‘slapen’.


Juni

Op 11 juni 2017 hebben Diet, haar man Aad, de ouders van Brenda, Marco en Remco Nelis, Mariska en Willem van Tol, Anja en Andrea en haar vriendin en Cor en Gatha Marrees voor Sternéo gefietst tijdens de Rabo Fietssponsortocht. Hiermee hebben zij 250,00 euro opgehaald voor Sternéo.

Op vrijdagavond 23 juni 2017 werd een avondwedstrijd voor paarden georganiseerd op ons clubveld. Het was een geslaagde avond met voldoende deelnemers.

Op zaterdagochtend 24 juni 2017 is de wedstrijd voor pony’s verreden en ’s middags voor de bixie. Beide zijn goed verlopen.


Juli

Geen bijzonderheden.


Augustus

Op zaterdag 5 augustus 2017 heeft Sternéo weer gevist tijdens de Dijkdorpsdagen/kermis. Er werden door Sternéo een paar vissen gevangen en er werd een zak snoep gewonnen.


September

Op 10 september 2017 is de Clubwedstrijd dressuur verreden. Bij de paarden werd Caroline Kroon eerste, Marit Slooten bij de pony’s bij de bixie Mandy Nelis.

Bij het spel werd bij de paarden Caroline Kroon eerste en bij de pony’s werd Mandy Nelis eerste.

De wedstrijd is goed verlopen. De dag ervoor had het nog ontzettend hard geregend, maar gelukkig was het veld op zondag volledig afgedroogd.

Op 24 september 2017 zijn de Clubcross en het springen verreden.

De cross werd bij de paarden gewonnen door Caroline Kroon, bij de pony’s door Lisanna Schuurman en bij de bixie door Mandy Nelis.

Het springen werd bij de paarden gewonnen Caroline Kroon, bij de pony’s door Lisanna Schuurman en bij de bixie door Jurre Meijns. Jurre heeft de wisselbeker twee keer gewonnen en mag hem houden.

De samengesteld kampioen bij de paarden werd: Caroline Kroon

De samengesteld kampioen bij de pony’s werd: Lisanna Schuurman

De samengesteld kampioen bij de bixie werd: Jurre Meijns


Oktober

In oktober 2017 heeft het Sterneo-team geklaverjast bij de Spijkerboorder Gemeenschap.

Cees Clemens sr. heeft dit jaar voor het eerst het team versterkt. Het team heeft een knappe tweede plaats behaald.


November

Op zondag 5 november 2017 konden de leden hun pony of paard weer laten inenten door de dierenarts die naar het clubveld was gekomen. Deze dag was tevens de laatste buitentraining voor de paarden van dit jaar.

In november is de goedheiligman onder begeleiding van Sternéo binnengehaald in drie dorpen, namelijk: Uitgeest, Wormerveer en Oostknollendam.

Dit jaar reed Lisa Wouda met haar pony en haar eigen ponykar mee in Uitgeest. In Wormerveer stond pony Nick voor de ponykar van Sterneo.

Tijdens alle optochten was het herfstachtig weer, maar gelukkig geen extreme omstandigheden zoals het jaar ervoor.

Na de laatste intocht is alle kleding weer gewassen en gestreken door Gatha Marrees, bedankt hiervoor!


December

Op 1 december 2017 werd de surprise-avond gehouden bij familie Slooten thuis. Iedereen had erg zijn best gedaan om een originele surprise en leuke rijm te maken. Het was een erg gezellige avond!

In december 2017 zijn de wintertrainingen weer gestart in de accommodatie van de Zaanse Ruiters. Gelukkig maken veel leden hier gebruik van waardoor we meerdere lessen kunnen vullen.


Eind december zijn we opgeschrikt door het nieuws dat ons paardenlid en oud-voorzitter Marry Rol een hersenbloeding heeft gehad. Marry moest voor haar revalidatie enige tijd in Heliomare verblijven om aan haar herstel te werken. Tijdens het opmaken van dit jaarverslag gaat het goed met Marry en is zij weer thuis op haar boerderij om hier verder aan haar herstel te werken.

We wensen Marry nog veel sterkte en beterschap!..


De ledenlijst komt hier niet te staan…ivm privacy